Teadmusjuhtimine – IV moodul

1. Mida mõistad teadmusjuhtimise süsteemide ja tehnoloogiate all?

Teadmusjuhtimise süsteemid on need, mille abil kogu teadmuse saamine, hoidmine, jagamine ja rakendamine toimub. Nende süsteemide abil saab parendatakse seda, kuidas organisatsioon oma teadmust haldab ja rakendab.

Teadmusjuhtimise tehnoloogiateks saab lugeda erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, mida organisatsioon kasutab oma teadmusjuhtimise korraldamise toetamiseks. Selleks võivad olla erinevad andmebaasid, simulatsioonid, ekspertsüsteemid, sotsiaalne tarkvara, repositooriumid jpm.

 

 

2. Kuidas on teadmusjuhtimise protsessid, süsteemid, mehhanismid ja tehnoloogiad omavahel seotud?

Teadmusjuhtimise protsessid ja süsteemid on teadmusjuhtimise kaks olulist komponenti ning samas see sõltub teadmusjuhtimise mehhanismidest ja tehnoloogiatest. Igal teadmusjuhtimise protsessi viiakse läbi vastavaid süsteeme kasutades.

Teadmusjuhtimine koosneb erinevatest protsessidest. Protsessi läbiviimiseks on vastavad süsteemid. Süsteemi valikust sõltub, milliseid mehhanisme kasutada ning nendele valitakse vastavad tehnoloogiad, mis neid mehhanisme ja seeläbi kogu protsessi toetaks.

 

 

 

 

Allikad

Virkus, S. (2015). IV MOODUL: Teadmusjuhtimine organisatsioonis. Teadmusjuhtimise infrastruktuur. Teadmusjuhtimise strateegiad, süsteemid, tehnoloogiad ja protsessid.

https://moodle.hitsa.ee/pluginfile.php/1210937/mod_resource/content/1/MOODUL%204.%20Teadmusjuhtimise%20s%C3%BCsteemid%20ja%20tehnoloogiad%2C%20teadmiste%20v%C3%B5rgustikud%20ja%20virtuaalsed%20organisatsioonid.pdf

 

 

Advertisements
Categories: Teadmusjuhtimine | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: